Algemene voorwaarden

fietsjeheaderfotos51
fietsjeheaderfotos4
fietsje header foto's (3)
fietsje header foto's (2)
fietsje header foto's (1)
previous arrow
next arrow

Onze algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid en definiëring

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Fietsje Van den Brink, statutair gevestigd te Assendorperstraat 20 Zwolle, verder ook te noemen “wij” of “ons”, te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook (verder ook te noemen “diensten”), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden aandachtig doorneemt voordat u een overeenkomst met ons aangaat.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt met "(de) klant" iedere (rechts)persoon die bij ons een product of dienst van welke aard dan ook afneemt bedoeld.
  3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien alle betrokken partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
 2. Uitvoering van de overeenkomst

  1. Goederen gelden als geleverd, zodra deze bij een derde partij klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van ons te worden verzonden, of zodra de klant het product bij ons heeft afgehaald (welke het eerst voorkomt). Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
  2. Diensten gelden als geleverd zodra deze zijn uitgevoerd zoals vooraf overeengekomen met de klant.
  3. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door ons steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zien wij deze niet als bindend. Wij stellen ons geenszins aansprakelijk voor schade en/of verlies dat voortvloeit uit het missen van deze termijnen.
  4. Fietsje Van den Brink behoudt zich het recht om levering van producten en/of diensten te vertragen, aan te passen of te staken in geval van buitengewone onvoorziene omstandigheden.
 3. Ontbinding van de overeenkomst

  1. Zowel Fietsje Van den Brink als de klant zijn gerechtigd om deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval dat de klant een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.
  2. De klant heeft het recht om geleverde goederen binnen 14 dagen na levering (zie artikel 2.1) te retourneren in de winkel op vertoning van het aankoopbewijs. Een product wordt uitsluitend retour genomen indien a) Deze in de originele, niet beschadigde verpakking zit; b) Het artikel niet gebruikt of beschadigd is; en c) Het artikel vergezeld gaat van de originele pakbon. Indien aan alle voorwaarden is voldaan ontvangt de klant het volledige aankoopbedrag retour.
  3. Diensten kunnen in geen geval retour voor retour worden aangeboden door de klant.
  4. Bij ontbinding van de overeenkomst door de klant heeft Fietsje Van den Brink het recht om alle reeds gemaakte kosten voor het uitvoeren van genoemde overeenkomst te verhalen op de klant.
 4. Betaling

  1. Een betaling geldt als voldaan zodra Fietsje Van den Brink het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen op een manier die vooraf is overeengekomen met de klant, in beginsel contant of per pintransactie.
  2. Fietsje Van den Brink levert geen producten of diensten op afbetaling. Betaling dient direct na levering contant of per pintransactie te geschieden. Dit geldt zowel voor zakelijke als particuliere klanten.
  3. Wij zijn gerechtigd de afgifte van producten die wij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder ons hebben, op te schorten totdat alle door de klant aan ons verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
  4. Wij zijn gerechtigd de afgifte van goederen van de klant die wij voor het uitvoeren van de overeenkomst in bewaring houden, op te schorten totdat alle door de klant aan ons verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
  5. Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% (of het dan geldende rentepercentage) van het openstaande bedrag met een minimum van €50 komen volledig voor rekening van de klant. Als buitengerechtelijke incassokosten worden onder andere maar niet uitsluitend de kosten van deurwaarders en incassobureaus aangemerkt.
 5. Bestellingen

  1. Bestellingen dient u zelf in onze winkel op te halen of op te laten halen.
  2. Fietsje Van den Brink behoudt zich het recht om voor bestellingen een aanbetaling van de klant te vereisen. Het bedrag van de aanbetaling wordt in overleg met de klant vastgesteld.
 6. Service en garantie

  1. Fietsje Van den Brink garandeert dat alle geleverde producten naar behoren functioneren en blijven functioneren gedurende de door de fabrikant van het product aangegeven garantieperiode.
  2. Indien u gebreken constateert binnen de garantieperiode, adviseren wij u eerst telefonisch, via Whatsapp of via de mail contact op te nemen. Mogelijk dat het probleem telefonisch opgelost kan worden.
  3. Onder andere maar niet uitsluitend gebreken die ontstaan zijn als gevolg van normale slijtage bij normaal gebruik, gebreken die zijn ontstaan als gevolg van onjuist gebruik of gebreken die zijn ontstaan door bijzondere onvoorziene omstandigheden zijn uitgezonderd van garantie.
  4. In alle gevallen waarin Fietsje Van den Brink en/of de fabrikant de garantieclaim erkent, heeft Fietsje Van den Brink de keuze uit de volgende mogelijkheden om de claim af te handelen: a) Reparatie van product met het tekort, zodanig dat deze weer aan de specificaties voldoet; b) Vervanging het product door een ander exemplaar. Dit exemplaar heeft nog een garantieduur als welke gold voor het originele product op het moment van vervanging; c) Vervanging van het product door een ander gelijkwaardig product. Dit product heeft nog een garantieduur als welke gold voor het originele product op het moment van vervanging; d) Restitutie van het aankoopbedrag, op vertoning van de aankoopbon van het product in onze winkel.
  5. Als u een leenfiets van Fietsje Van den Brink gebruikt, mag Fietsje Van den Brink uw NAW gegevens en telefoonnummer noteren en die ter plekke controleren. Bij constateren van beschadiging aan de leenfiets bij inlevering zijn de kosten voor reparatie of vervanging (naargelang onze keuze voor reparatie of vervanging zonder opgaaf van reden) voor rekening van de klant.
  6. Fietsje Van den Brink levert niet op afbetaling. Betaling van alle geleverde goederen of diensten dient direct per bank of contant te geschieden bij levering. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke klanten.
  7. Fietsje Van den Brink zal voor het aannemen van de reparatie de klant verzoeken om het rijwiel dezelfde dag op te halen in verband met beperkte ruimte in de winkel. Staat het rijwiel langer dan 1 week in onze winkel zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming vooraf worden stallingskosten à €2,50 euro per dag, waarbij een dagdeel als volledige dag gerekend wordt, in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.
  8. Indien de klant het rijwiel na 1 maand niet heeft opgehaald behoudt Fietsje Van den Brink zich het recht om het rijwiel te verplaatsen naar een door Fietsje Van den Brink vast te stellen opslaglocatie. Hiervoor worden transportkosten à €25,00 euro in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant. Tijdens opslag in de opslaglocatie blijven de stallingskosten (zie artikel 6.7) onverminderd van kracht.
 7. Beperkte aansprakelijkheid

  1. Fietsje Van den Brink is slechts in zoverre aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van gebruik en/of ontvangst van de bestelde producten en/of diensten als bij wet bepaald.
  2. Fietsje Van den Brink is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste montage van de geleverde artikelen, voor zover bij wet bepaald.
  3. Fietsje Van den Brink is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van gebruik van een leenfiets.
  4. Als Fietsje Van den Brink overgaat tot transport van een rijwiel van een klant naar een opslaglocatie, is Fietsje Van den Brink niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van het rijwiel tijdens het transport of opslagperiode.
  5. Wij bieden in onze winkel een oppompservice aan. Klanten kunnen in de winkel kosteloos gebruik maken van onze fietspomp of compressor om hun banden op te pompen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit enig gebruik van deze service en het aanbieden van de service verplicht ons tot niets.
  6. Van de oppompservice (artikel 7.5) mag geen gebruik gemaakt worden voor motorvoertuigen, tenzij het een motorvoertuig met niet meer dan twee wielen met uitgeschakelde motor betreft.
 8. Verwerking en bewaring van persoonsgegevens

  1. Fietsje Van den Brink verwerkt persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze overeenkomst met de klant of aan wettelijke verplichtingen opgelegd door derde partijen.
  2. Fietsje Van den Brink slaat uw persoonsgegevens op omdat ze onderdeel zijn van de factuur. Fietsje Van den Brink heeft een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar wat betreft facturen. Eventuele gegevens van het product zijn onlosmakelijk verbonden aan de factuur en deze gegevens worden voor een periode van 5 jaar bewaard. Na het verstrijken van de bewaartermijn van 5 jaar worden facturen en gelinieerde gegevens vernietigd.
  3. Indien u uw rijwiel laat repareren zullen wij uw mobiele telefoonnummer gebruiken om u op de hoogte te stellen dat de reparatie klaar is en u uw rijwiel weer kan ophalen. Dit gebeurt in overleg met de klant. Bij geen overleg staat de reparatie vaak binnen 2 uur weer klaar voor de klant.
  4. Indien u uw rijwiel bij ons inruilt, zijn wij wettelijk verplicht om in uw bijzijn deze transactie met uw NAW-gegevens en gegevens van het ingeruilde rijwiel te registeren bij het DOR (Digitaal Opkoop Register) van de gemeente Zwolle. Het DOR wordt beheerd door een derde partij en de opgeslagen gegevens vallen op geen manier onder de verantwoordelijkheid van Fietsje Van den Brink.
  5. Ook de aankoop van een gebruikt rijwiel door de klant dient door ons geregistreerd te worden in het DOR.
  6. Fietsje Van den Brink maakt in haar winkel video-opnamen voor beveiligingsdoeleinden. De beelden worden niet langer bewaard dan wij redelijk achten ten opzichte van de veiligheid van onze winkel.